■Yamanosoto Studio

Yamanosoto Studio
9/6,7,8
Hours: 10:00-18:00
15-9, Tsujinochi-cho, Yasui, Uzumasa, Ukyo-Ku, Kyoto 616-8076, Japan

▪️Total 4 artists
KUSHIDA Fumi / Sculpture,Installation Art

OTANI Shino / Installation Art

TERAOKA Kai / Installation Art

YOSHIDA Nana / Dyeing and Weaving / https://yoshida7.tumblr.com

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Yamanosoto Studio / Representative: TERAOKA Kai / yamanosoto.studio@gmail.com